Opći uvjeti korištenja


Članak 1. Uvod


Stranica trendMe (u daljnjem tekstu: trendMe) u vlasništvu je trendMe tima kojeg sačinjavaju 4 fizičke osobe: web programer, web dizajner, voditelj prodaje i marketinga i voditelj razvoja poslovanja (u daljnjem tekstu: trendMe tim). Za vrijeme korištenja trendMe, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. trendMe zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave.

 

Članak 2. Uporaba i zaštita podataka


Pri korištenju trendMe, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i točnost podataka koje dajete. trendMe poduzima sve kako bi zaštitio privatnost osobnih podataka oglašivača u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te će oni biti korišteni samo u svrhu spajanja oglašivača i korisnika. Korištenjem trendMe suglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, sukladno ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Sve fotografije postavljene od strane korisnika, a označene poljem "privatno" neće biti dostupne javnosti. To znači da nisu dostupne niti jednom korisniku trendMe portala kao niti jednom zaposleniku trendMe tima. Svi korisnici trendMe portala mole se da prilikom postavljanja predmeta, proizvoda ili djela na trendMe.net koje nisu njihovo vlasništvo poštuju autorska prava istih te da prilikom njihova postavljanja zatraže odobrenje njihovog autora ili vlasnika. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu trendMe upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu predanoga modnog artikla, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz artikl koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje i novosti na trendMe portalu.

 

Članak 3. Zaštita autorskih prava


Podaci na trendMe su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Autorska prava koja se odnose na trendMe uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje i druge grafičke prikaze koji pripadaju trendMe te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu te podliježete sankcijama. trendMe se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na trendMe.

 

Članak 4. Isključenje iz uporabe, naknada štete


trendMe zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava korisnika i oglašivača. trendMe zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi trendMe, a osobito u smislu:
- kopiranja sadržaja objavljenog na trendMe i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
- lobiranja oglašivača trendMe na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge

trendMe, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

 

Članak 5. Jamstvo


trendMe ne jamči:
- točnost, potpunost i istinitost artikla ili teksta koji ih opisuju, kao ni kvalitetu, sigurnost i legalnost
  ponuđenih proizvoda/artikala i usluga
- nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka
  oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
- da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
- da će treća strana legalno koristiti stranice trendMe cijelo vrijeme.

 

Članak 6. Odgovornost


trendMe se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili ozljede koji mogu nastati izravno ili posredno zbog:

- korištenja stranice trendMe
- korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice trendMe
- informacija na stranici trendMe
- postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici trendMe
- uporabe, nemogućnosti uporabe ili zlouporabe bilo koje od gore navedenih stranica.

trendMe ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s trendMe, niti podupiranja takvih stranica od strane trendMe. trendMe može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću trendMe na taj način. trendMe povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. trendMe nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

 

Članak 7. Artikli


Kod predavanja artikla na trendMe, oglašivač dodjeljuje trendMe pravo da prenosi informacije koje se odnose na artikl. Strogo je zabranjeno predavanje artikla na trendMe na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane trendMe. trendMe ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili ne objavi sve artikle koji ne udovoljavaju tom kriteriju, a posebno u sljedećim slučajevima:
- kada je artikl predan u krivu rubriku
- ako se radi o duplom artiklu (identičan artikl objavljen više puta, oglašavanje istog artikla samo pod
  izmijenjenim uvjetima...)
- kada je artikl, opis i/ili cijena u artiklu neispravna i/ili nepotpuna
- kada artikl i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
- kada artikl može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog
  drugog
- kada artikl i/ili sadržaj artikla sadrži diskriminirajuće aspekte ili po hrvatskom zakonu nedopuštene i 
  zabranjene materijale
- kada jedan artikl u obliku fotografije sadrži više artikla
- kada je artikl u bilo kojem smislu uvredljiv prema trendMe
- kada je artikl sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
- kada je cilj artikla promovirati poduzeće, direktno ili indirektno, a nije u suradnji sa trendMe
- kada artikl na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
- kada se oglašava pornografija koja nije u skladu sa zakonskim propisima

Oglašivač je suglasan:
- izbrisati sve podatke o artiku u roku od 48 sati ukoliko je artikl nevažeći
- ne koristiti trendMe u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili
  logo-a niti odašiljati skrivene ili kodirane poruke
- da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na trendMe postaju vlasništvo istog
- da osobe koje održavaju trendMe kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi
  pogrešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka

trendMe ne sudjeluje u niti jednom dijelu prodaje artikala osim u smislu pružanja usluge korištenja trendMe kao mjesta za prezentaciju modnih artikala i modnih kombinacija. U slučaju da postoji interes za kupnjom određenog artikla, kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i zainteresiranog kupca. trendMe ne sudjeluje u niti jednoj transakciji između korisnika. U pojedinim slučajevima trendMe može ponuditi uslugu postavljanja artikla u ime prodavača, ali ne sudjeluje u daljnjem tijeku prodaje.

Korisnici trendMe su suglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvaćaju kako trendMe nema odgovornost ili obveza za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika.

trendMe ne prihvaća odgovornost niti jamči za bilo koji artikl prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo na bilo kojim artiklom, točnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

 

Članak 8. Sudska nadležnost


Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Zagrebu.

trendMe tim zadržava pravo izmjene sadržaja na web stranici www.trendme.net bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem trendMe korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima korištenja trendMe i da ih u cijelosti prihvaća.

U Zagrebu, listopad 2008.

Ovi uvjeti i sadržaj ove stranice podliježu autorskom pravu. trendMe tim!

Sva prava pridržana.
 
Sponsored links


Blog WIDGET How to use it?